Łączy ludzi

Wspiera pasje

Regulamin

Preambuła

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania portalu  randkowo-społecznościowego Seniorra.pl. Postanowienia regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki użytkowników portalu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem portalu Seniorra.pl.
Każdy użytkownik portalu zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z portalu randkowo-społecznościowego  Seniorra.pl, do przestrzegania postanowień regulaminu.

Każdy użytkownik portalu randkowo-społecznościowego- Seniorra.pl jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.

§ 1

Definicje zawarte w regulaminie

Wyrazy używane w regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:

Regulamin - niniejszy dokument;

Portal  - portal randkowo-społecznościowy - Seniorra.pl znajdujący się w pod adresem internetowym www.seniorra.pl, który jest własnością Green Frog spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, na którą składa się szereg elementów właściwych portalom internetowym;


Administrator - właściciel portalu, którym jest Green Frog spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000466474, kapitał zakładowy Spółki: 90.000,00 zł (wniesiony w całości), NIP: 9532639598;


Użytkownik - osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która założy konto w portalu, poprzez uzyskanie loginu i hasła pozwalającego zalogować się na konto (rejestracja w portalu);

 
Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej;


Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa użytkownika w portalu, która została przez niego podana podczas rejestracji konta w portalu;
 

Konto - element portalu, dostępny dla użytkownika po zalogowaniu, za pośrednictwem którego użytkownik ma możliwość wprowadzania i zarządzania danymi oraz  innymi elementami związanymi z korzystaniem z portalu oraz umożliwia ono dokonywanie działań związanych z funkcjonowaniem w portalu;

Profil - zespół informacji, zdjęć, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego użytkownika, zamieszczonych dobrowolnie i samodzielnie przez użytkownika do portalu, które są udostępniane i prezentowane na portalu innym użytkownikom;

Strona Użytkownika - przestrzeń sieciowa zlokalizowana pod indywidualnym adresem użytkownika w portalu w układzie www.seniorra.pl/login.html lub odpowiednią domeną związaną z portalem, gdzie publikowane (prezentowane) są na łamach portalu informacje, dane i inne elementy opisujące osobę użytkownika, przekazane przez niego do portalu w sposób samodzielny i dobrowolny, za pośrednictwem którego to miejsca inni użytkownicy lub w niektórych przypadkach osoby korzystające z Internetu, a nie będące użytkownikami, mogą zapoznać się z profilem użytkownika;

Zbiór Profili - zbiór informacji, zdjęć, danych i innych elementów przekazanych dobrowolnie i samodzielnie przez wszystkich użytkowników do portalu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez administratora za zgodą użytkownika, na potrzeby świadczenia usług przez portal;

Pakiet Seniorra Standard - usługa w portalu dostępna dla wszystkich użytkowników, którzy po uiszczeniu stosownej opłaty, uzyskują na określony okres czasu, status abonenta; usługa ta pozwala na korzystanie użytkownikom z ograniczonej funkcjonalności portalu;

Pakiet Seniorra Plus - usługa w portalu dostępna dla wszystkich użytkowników, którzy po uiszczeniu stosownej opłaty, uzyskują na określony okres czasu, status abonenta Pakietu Seniorra Plus; usługa ta pozwala na korzystanie przez użytkowników będących abonentem, z szeregu poszerzonych lub dodatkowych usług portalu oraz innych preferencji przyznawanych doraźnie lub okresowo abonentom Pakietu Standard.

 

§ 2

Warunki techniczne korzystania z portalu

1. Do prawidłowego korzystania z portalu potrzebne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z sieci Internet, skrzynki poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików cookie (tzw. ciasteczka).

2. Za niestosowanie się przez korzystających z portalu do wyżej wskazanych warunków technicznych korzystania z portalu i ewentualnych szkód powstałych w wyniku takiego działania, administrator nie ponosi odpowiedzialności.

 

3. Administrator posługuje się plikami cookie (tzw. ciasteczka) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z portalu. Administrator wskazuje, że pliki cookie (tzw. ciasteczka) umożliwiają:

a. zidentyfikowanie komputera użytkownika, w celu uprawdopodobnienia, że konto użytkownika jest

używane przez osobę, która wprowadza do niego dane; użytkownik portalu może przed

podjęciem korzystania z portalu, jak również w każdym czasie później, zdecydować o usunięciu z portalu danych dostępu do konta wykorzystując w tym celu opcję „zapamiętaj logowanie” udostępnianą przy logowaniu się do portalu; w przypadku dezaktywowania tej opcji dane dostępu do konta zostaną usunięte z portalu z chwilą zamknięcia przeglądarki;

b. gromadzenie niespersonalizowanych danych statystycznych dotyczących rozkładu dziennego, tygodniowego, miesięcznego i rocznego korzystania z portalu.

§ 3

Rejestracja  i korzystanie z portalu

1. Rejestracja w portalu jest dobrowolna i nie podlega opłacie.

2. Usługi dodatkowe są świadczone odpłatnie na wyraźne zlecenie użytkownika po dokonaniu opłaty za daną usługę na rzecz administratora.

3. By móc korzystać w pełni z naszego portalu muszą Państwo przejść etap rejestracji. Na stronie głównej po prawej stronie należy wypełnić formularz rejestracyjny. Wymagane jest uzupełnienie podstawowych danych takich jak: Imię i nazwisko, Nazwa użytkownika, Adres e-mail, Hasło oraz Płeć.  Po wypełnieniu tych wszystkich informacji należy zaznaczyć puste pole Akceptuję Regulamin. Teraz wystarczy kliknąć ZAREJESTRUJ. Po kilku chwilach należy sprawdzić swoją pocztę e-mail . Powinni otrzymać Państwo od nas link aktywacyjny konto. Po kliknięciu mogą korzystać Państwo z portalu

4. Opis usług, jego zakresu i ceny:

Dostępne pakiety:

Seniorra  Standard - Konto darmowe

 • Możliwość wstawienia  jednego zdjęcia bądź avatara
 • Możliwość wysłania jednej wiadomości dziennie
 • Pełne wsparcie techniczne

Seniorra Plus - Konto płatne

 • Możliwość wstawienia do 10 zdjęć
 • Nieograniczona liczba wysłanych wiadomości
 • Nieograniczone możliwości rozmów z innymi użytkownikami (chat)
 • Video Chat - możliwość przeprowadzania video rozmów z innymi użytkownikami
 • Funkcja kadrowania zdjęć
 • Funkcja grupowania użytkowników
 • Możliwość brania udziału w konkursach organizowanych przez portal 
 • Informacje o aktualnych atrakcjach z regionu
 • Udział w Seniorra Team
 • Pełne wsparcie techniczne

Płatności online:

3 Dni -konto testowe 5,99 zł z VAT

1 Miesiąc 18,00 zł z VAT

3 Miesiące 43 zł z VAT

6 Miesięcy 65 zł z VAT

1 Rok 99 zł z VAT

 

Premium SMS:

Ważne, funkcja SMS możliwa jest tylko do wykupienia przy koncie

testowym-3 dniowym oraz 30 dniowym.

 

By skorzystać z płatności SMS, w zależności od rodzaju konta, należy wysłać smsa o treści :
 
Konto 3 dniowe                 DP1Konto na numer  77464  Koszt smsa 8,61 zł brutto
 
Konto 30 dniowe               DP2Konto na numer 91974    Koszt smsa 23,37 zł brutto  
 

 

UWAGA - usługa działa tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów -

dostawca usługi SMS dla naszego serwisu współpracuje z operatorami:

Orange, Play, Plus, T-Mobile (z wirtualnych Operatorów: Polsat Cyfrowy i

Sferia S.A.).

Usługa nie jest odnawialna.  Operator nie pobierze w kolejnym okresie automatycznie określonej kwoty z Waszego konta.

 

Płatność online  oraz sms  są przez operatora www.przelewy24.pl

5. Wprowadzając informacje, zdjęcia, dane i inne elementy do portalu, użytkownik oświadcza, że:

a. posiada wszystkie uprawnienia i zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby materiały te mogły być opublikowane w portalu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

b. dane osobowe, wizerunek i inne informacje, składające się na profil, przekazuje do portalu dobrowolnie i jednocześnie dobrowolnie je upublicznia w profilu, co oznacza, że dostęp do tych danych będzie miał nieograniczony krąg osób korzystających z Internetu.

6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za prawidłowość danych podanych w ramach rejestracji konta oraz wszelkie treści, w tym informacje upublicznione w swoim profilu.

7. Użytkownik ma obowiązek powstrzymać się od wszelkich działań, mogących wpływać negatywnie na funkcjonowanie portalu.

8. Użytkownik powinien powstrzymać się od ujawniania innym użytkownikom własnych danych osobowych. Ujawnianie powyższych danych przez użytkownika odbywa się na jego własną odpowiedzialność, jednakże jako działanie sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu może spowodować zablokowanie lub usunięcie tego konta przez administratora.

9. Użytkownik ma obowiązek powstrzymywać się od działań, mogących naruszać prywatność innych użytkowników portalu.

10. Niedozwolone jest wykorzystywanie portalu do innych celów niż wynika to z charakteru i przedmiotu portalu. W szczególności niedozwolone jest:

a. rozpowszechnianie treści pornograficznych;

b. uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, a także umieszczanie treści mogących być reklamą wydarzeń, produktów i usług komercyjnych;

c. rozsyłanie niezamówionej informacji handlowej;

d. podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący może wpływać na użytkowników, a także działań na szkodę użytkowników, administratora lub innych podmiotów trzecich;

e. publikowanie na łamach portalu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób;

f. korzystanie z portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub w sposób uciążliwy dla innych użytkowników;

g. korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach portalu w celu innym niż jedynie w zakresie dozwolonego użytku; wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

11. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody administratora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.

§ 4

Świadczenie usług

1. Użytkownicy portalu mają możliwość zamieszczania na swojej stronie użytkownika informacji, zdjęć, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego użytkownika. Za pośrednictwem portalu użytkownicy mogą korzystać z usług portalu, które umożliwiają zawieranie znajomości między użytkownikami oraz przeglądanie stron innych użytkowników.

2. W przypadku usług świadczonych za pośrednictwem portalu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach ustalonych z administratorem, określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi zastrzeżeniami związanymi ze świadczonymi usługami. Nadto, ewentualne reklamacje skierowane bezpośrednio do administratora będą przekazywane tym podmiotom.

3. Wszystkie odpłatne usługi w portalu świadczone są tylko i wyłącznie na zlecenie użytkownika dokonywane poprzez ich aktywację.


4. Pełen zakres podstawowych usług portalu dostępny jest bez ograniczeń dla użytkowników Konto Seniorra Plus co nie dotyczy usług dodatkowych odpłatnych oddzielnie, które dostępne są dla każdego użytkownika bez względu na status, po wniesieniu stosownych opłat.

5. Zakres dostępu do usług lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług portalu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie z ważnych przyczyn zmieniany przez administratora (dotyczy to  również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług). Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi zawartymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług.

6. Administrator zobowiązuje się do poinformowania użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem na stronach serwisu o każdej zmianie zakresu usług i jej przyczynach. Powyższe zmiany nie będą naruszać praw już nabytych przez użytkowników.

§ 5

Forum

1. Portal oferuje użytkownikom korzystanie (w zależności od rodzaju posiadanego pakietu) z forum. Dostęp do forum mogą otrzymać wszyscy użytkownicy.

2.Administrator portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane na forum  przez użytkowników.

3. Użytkownicy, korzystający z forum, umieszczają swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ma obowiązku usuwać wypowiedzi, nie naruszających

regulaminu ani też powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub norm obyczajowych i moralnych, nawet na prośbę ich autora.

4. Użytkownicy na forum używają loginów.

5. Zabronione jest na forum umieszczanie:

a. treści szkodzących wizerunkowi portali i jego użytkownikom

b. treści godzących w prawa osobiste innego człowieka, w tym pomówienia osób publicznych i osób spoza portalu;

c. treści noszących znamiona agitacji politycznej i propagandowej.;

d. przekazów reklamowych;

e. treści propagującej przemoc fizyczną i psychiczną;

f. treści uznanych powszechnie za  niemoralne czy społecznie niewłaściwe;

g. informacji o charakterze nienawiści rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej;

h. treści sprzecznych z prawem;

6.Uwagi dotyczące funkcjonowania forum należy zgłaszać wyłącznie mailowo na adres forum@seniorra.pl

7. Zabronione jest podawanie na forum danych osobistych użytkownika.

8. Administrator ma prawo do zamykania bądź usuwania wątków, które naruszają regulamin, a także blokować czasowo lub na stałe możliwość wypowiadania się użytkownikom łamiącym postanowienia regulaminu.

9. Administrator zobowiązuje się do dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania forum oraz udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących ich funkcjonowania.

10. We wszelkich sprawach porządkowych decyzje należą do administratora; wszelkie wątpliwości odnośnie decyzji administratora, powinno się rozstrzygać wyłącznie drogą mailową poprzez wiadomość bezpośrednio do na adres: kontakt@seniorra.pl

 

§ 6

Blokada i usunięcie konta

1. W przypadku stwierdzenia przez administratora, że użytkownik narusza postanowienia regulaminu portalu, administrator może zablokować konto lub poszczególne usługi portalu.

 Administrator odblokuje konto lub inne zablokowane usługi, po zrealizowaniu przez użytkownika działań wskazanych przez administratora będących przyczyną blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez administratora, jako sankcja za naruszanie regulaminu.

2. Konto może ponadto zostać usunięte przez administratora, po uprzednim poinformowaniu użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie konta i profilu z zbioru profili, jeżeli administrator stwierdzi, że:
a) użytkownik narusza postanowienia regulaminu, a w szczególności korzysta z portalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;
b) użytkownik nie zalogował się ani razu do portalu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania;
c) profil użytkownika nie zawiera minimalnej ilości danych lub informacji wymaganych do aktywowania strony użytkownika przez okres 6 miesięcy; zakres minimalnej ilości danych profilu wskazany jest na stronie konta w funkcji "edycji danych", ze stosowną informacją w tym zakresie, poprzez oznaczenie symbolem "*";

d) użytkownik posiada więcej niż jedno konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie konta posiadane przez użytkownika;
e) użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez administratora w regulaminie;
f) użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania konta lub innych poszczególnych usług portalu przez administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania;
g) użytkownik nie odwiesi zawieszonego konta w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od jego zawieszenia
3. Konto może zostać usunięcie, gdy użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury portalu, do których taki użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi zakłóca funkcjonowanie portalu, bez względu na sposób i techniki powyższych działań.

 

§7

Postępowanie reklamacyjne

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu portalu lub poszczególnych usług dodatkowych mogą być reklamowane przez użytkownika. Użytkownik powinien złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres: kontakt@seniorra.pl lub listownie na adres: Green Frog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zajęcza 12 lok 15 , 85 - 809 Bydgoszcz.

2. Reklamacje będą na bieżąco rozpatrywane przez administratora w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona zakłóceń wynikających z nieznajomości regulaminu lub niezastosowania się przez użytkownika do wskazówek udzielanych na bieżąco na łamach portalu.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w podpunkcie 2 w przypadku gdy dla rozpoznania reklamacji wymagana jest wiedza specjalistyczna lub gdy administrator napotkał na przeszkody niezależne i niezawinione przez administratora. O każdym przedłużeniu  rozpatrywania reklamacji użytkownik zostanie powiadomiony, z podaniem przyczyny dla której termin rozpoznania reklamacji został przedłużony z jednoczesnym wskazaniem terminu do którego reklamacja zostanie rozpoznana.

4. Reklamacje kierowane do administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem portalu zostaną niezwłocznie przekazane przez administratora podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji wyłącznie w strukturę techniczną konta użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług portalu, a także dokonywania zmian i w każdy inny sposób oddziaływania na stronę techniczną konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego konta lub portalu.

6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do użytkownika niezwłocznie od daty jej rozpatrzenia przez administratora  na adres wskazany przez użytkownika do postępowania reklamacyjnego.

§ 8

Inne postanowienia

1. Administrator zobowiązuje się do dołożenie wszelkich starań, by portal działał w sposób ciągły.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia portalu celem jego modernizacji lub przeprowadzenia konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 

3. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli treści zamieszczonych w profilach użytkowników pod względem ich zgodności z regulaminem. W tym celu administrator może również wprowadzić w portalu odpowiednie rozwiązania techniczne dokonujące takiej kontroli w sposób zautomatyzowany.

4. W przypadku, w którym dane zawarte w profilu użytkownika nie spełniają postanowień regulaminu, administrator jest uprawniony do ich modyfikacji lub usunięcia bądź też do zablokowania konta do czasu usunięcia tych danych przez użytkownika.

5. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń do administratora lub też żądań udostępnienia danych użytkownika, administrator zobowiązany jest zapoznać się ze stanem faktycznym i ewentualnie – zgodnie z obowiązującymi przepisami i na ich podstawie - przekazać dane użytkownika, niezbędne do realizacji i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub spełnienia żądań. Administrator wskazuje, że podejmuje starania, aby informacje podane przez użytkowników były strzeżone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. informacje, zdjęcia, dane i inne elementy opublikowane w portalu przez użytkowników, w tym za podanie przez użytkownika, podczas jego rejestracji w portalu, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych, z uwagi na brak możliwości ich zweryfikowania;

b. nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie danych zawartych w profilu i koncie użytkownika;

c. jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez użytkowników, w związku z korzystaniem z portalu, praw osób trzecich;

d. niezawinione i niezależne od administratora zakłócenia w działaniu portalu spowodowane w szczególności siłą wyższą czy niedozwoloną ingerencję  użytkowników lub osób trzecich;

e. działanie systemów teleinformatycznych oraz sieci telekomunikacyjnych przy dokonywaniu płatności za usługi oferowane w portalu;

f. bezpieczeństwo, prawdziwość oraz legalność danych, informacji i innych treści publikowanych przez użytkowników w portalu;

g. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.

 

7. Administrator zastrzega sobie prawo do publikacji treści kierowanych przez użytkowników do administratora, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte opublikowania. Publikacja powyższym informacji będzie anonimowa.  


8. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania portalu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.

9. Administrator wskazuje, że zabronione jest bez jego zgody wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z portalu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10. Właściciel portalu zastrzega możliwość wdrażania jakichkolwiek możliwych technologicznych rozwiązań, które mogą wpływać na rozwiązania funkcjonalności i identyfikacji lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych portalu, w związku z możliwościami występowania zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom użytkowników, administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów dopuszczonych do korzystania z serwisu ze względu na charakter medium, jakim jest sieć Internet. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo oznaczania wszelkich materiałów, jakie użytkownicy serwisu umieszczą na portalu seniorra.pl. Działanie takie podyktowane jest uniemożliwieniem wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione.

Użytkownik portalu Seniora.pl może zwrócić się do administratora o zaprzestanie tego typu działań w odniesieniu tylko do materiałów przekazanych przez siebie. Administrator po otrzymaniu zawiadomienia może odmówić użytkownikowi zaprzestania oznaczania materiałów, jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes administratora lub podmiotów trzecich. Wyżej wymienione zmiany nie będą wpływały na zasadnicze działanie portalu.

§ 9

Zmiana regulaminu

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane przez administratora w portalu w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu wraz z informacją o ich dokonaniu.

 

2. Informacja o dokonaniu zmian w regulaminie wraz z ujednoliconym tekstem regulaminu zostaną przekazane użytkownikowi przy pierwszym logowaniu do konta w portalu, bezpośrednio po wprowadzeniu zmian w regulaminie. W ramach powyższej informacji, użytkownik zostanie poinformowany o obowiązku oświadczenia czy akceptuje zmianę regulaminu w terminie określonym w tej informacji. Użytkownik może jednak od razu zaakceptować zmiany w regulaminie. Użytkownik może nie zaakceptować zmian w regulaminie poprzez skorzystanie z funkcji usunięcia konta w terminie określonym w informacji.

3. W przypadku braku usunięcia konta, w terminie wskazanym w podpunkcie 2, uznaje się, że użytkownik zaakceptował zmianę regulaminu.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów jest właściwy rzeczowo sąd w Bydgoszczy.

2. Administrator zastrzega, że portal oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach portalu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych administratora.

3. Administrator wskazuje, że wszelką korespondencję związaną z działaniem serwisu z wyłączeniem postępowania reklamacyjnego do niego należy kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@seniorra.pl lub listownie na adres: Green Frog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Glinki 79 lok 110, 85 - 861 Bydgoszcz.

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 31.07.2014 r.